Statut

Statut Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz- Olszewskiej


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Kropla Życia im. Agaty Mróz - Olszewskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez :
- Ryszarda Mróz, zamieszkałego przy ul. Grottgera 3, 33- 100 Tarnów, PESEL: 54082007650
- Mieczysława Barańskiego, zamieszkałego  przy ul. Obrońców Westerplatte 18 a, 41-400 Mysłowice, PESEL: 57080903251
zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Kurz w Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach, ul. Powstańców 3 z numerem repertorium A nr 2949/2010 z dnia 7.04.2010r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zmianami) postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych, przyjętych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Mysłowice.

§ 4

Ministrem właściwym, ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji, jest Minister Zdrowia.


§ 5

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6

Fundacja jest apolityczna niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 7

1.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji, a w tym pożytku publicznego.
4.    Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, dla celów współpracy z zagranicą.

§ 8

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.


§ 9

1.    Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz – Olszewskiej.
2.    Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
3.    Szczegółowe postanowienia w zakresie objętym ust. 2 ustali Zarząd Fundacji w osobnych regulaminach.

                                                   
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:
1.    Ratowanie życia i zdrowia chorych, zwanych dalej pacjentami, na nowotwory krwi 
i choroby pokrewne.
2.    Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o krwiodawstwie, krwiolecznictwie 
i przeszczepach szpiku kostnego.
3.    Promocja i poprawa ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego.
4.    Tworzenie i promocja programów zapobiegania i zwalczania chorób krwi.
5.    Tworzenie i popularyzacja programów poprawy zdrowotności polskiego społeczeństwa 
w zakresie chorób krwi.
6.    Promowanie krwiodawstwa  w społeczeństwie polskim i za granicą.
7.    Integracja środowisk promujących programy ochrony zdrowia i poprawy zdrowotności, także wspierających działania instytucji i organizacji charytatywnych.
8.    Wspierania ośrodków medycznych przygotowujących i dokonujących zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
9.    Ustanowienie stypendiów dla młodych i utalentowanych sportowców według 
„Regulaminu przyznawania stypendium młodym sportowcom”.
10.    Objęcie opieką małoletniej Liliany Olszewskiej (córki Agaty Mróz-Olszewskiej) poprzez założenie funduszu celowego wspierający jej rozwój.

§ 11

1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1.    Organizowanie zjazdów, posiedzeń i konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
2.    Organizowanie imprez, koncertów i memoriałów mających na celu promocję krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce i za granicą.
3.    Inicjowanie oraz prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie hematologii.
4.    Opracowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń 
i standardów postępowania w zakresie chorób krwi.
5.    Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie objętym niniejszym Statutem.
6.    Organizowanie akcji mających na celu profilaktykę i wczesne rozpoznawanie chorób krwi w społeczeństwie.
7.    Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego w Polsce.
8.    Możliwość pomocy informacyjnej, finansowej i prawnej ludziom chorym na choroby krwi.
9.    Możliwość finansowania i współfinansowania stypendiów dla lekarzy chorób krwi oraz naukowców zajmujących się chorobami krwi, a także dla osób fizycznych i prawnych związanych z promocją krwiodawstwa i przeszczepu szpiku kostnego.
10.    Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków i innych niezbędnych środków dla celów wymienionych w § 9 pkt 3.
11.    Zorganizowanie i finansowanie banku dawców szpiku.
12.    Prowadzenie na rzecz pacjentów szkoleń, kursów i wykładów oraz wydawanie broszur związanych z leczeniem metodą przeszczepiania szpiku.
13.    Działanie na rzecz budowy świadomości społecznej dotyczące osób potrzebujących pomocy, ubogich i chorych.

2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
1.    Działalność odpłatna
a)    93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
b)    93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
c)    73.11.Z Działalność agencji reklamowych

2.    Działalność nieodpłatna
a)    58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
b)    86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
c)    88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
d)    94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 12

1.    Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.    Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w innych podmiotach gospodarczych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia i wniesiony w równych częściach przez jej założycieli – Fundatorów:
- Ryszard Mróz
- Mieczysław Barański

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 
w bankach, zgodnie z przepisami  polskiego prawa dewizowego.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą z:
1.    Darowizn, spadków i zapisów otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy;
2.    Przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i innych podmiotów, w tym z subwencji osób prawnych;
3.    Grantów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych;
4.    Dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i innych imprez publicznych;
5.    Dochodów z majątku Fundacji, w tym z kapitału, ruchomości i nieruchomości;
6.    Dochodów przysługujących Fundacji praw majątkowych, w tym pożytki z tych praw;
7.    Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

§ 17

Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 18

1.    Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2.    W celu zachowania przejrzystości działania oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku po za Fundację, zabrania się:  
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństw lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c)    wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 19

1.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.    Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 20

1.    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstw inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
2.    Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku, zapisu lub darowizny bez uzasadnienia odmowy.


§ 21

1.    Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, zapisów lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) PLN, mogą uzyskać tytuł „Darczyńcy Fundacji”  jeżeli wyrażą takie życzenie.
2.    Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, zapisów lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) PLN, mogą uzyskać tytuł „Mecenasa Fundacji”  jeżeli wyrażą takie życzenie.
3.    Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny, zapisów lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości stanowiącej równowartość co najmniej 100 000 (słownie: sto tysięcy) PLN, mogą uzyskać tytuł „Przyjaciela Fundacji”  jeżeli wyrażą takie życzenie.
4.    Tytuł: „Darczyńca Fundacji”, „Mecenas Fundacji”,  „Przyjaciel Fundacji” ma charakter osobisty i jest przyznawany przez Zarząd.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ORGANIZACJI FUNDACJI

§ 22

1.    Organami Fundacji są:
a)    Rada Fundacji
b)    Zarząd Fundacji

2. Fundatorzy i członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach na rzecz Fundacji, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości niewyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

4.  Członkowie statutowego kolegialnego organu kontroli lub nadzoru (Rady Fundacji) stanowią organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą:
a)    być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej;
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji, w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§ 23

1.    Rada Fundacji jest organem opiniodawczo - kontrolnym Fundacji, działającym na zasadach odrębnego Regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.
2.    Rada Fundacji składa się z trzech do dwudziestu jeden osób powoływanych 
i odwoływanych przez Fundatorów jednomyślnie.
3.    Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.
4.    W skład Rady Fundacji na mocy Statutu mogą wejść jego Fundatorzy.
5.    Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady na wniosek: Fundatorów lub Prezesa Zarządu lub jednej trzeciej członków Rady.

§ 24

1.     Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
2.     Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub zastępca, w szczególnym przypadku osoba wyznaczona i upoważniona przez Przewodniczącego Rady Fundacji z członków Rady Fundacji.
3.     W przypadku braku Przewodniczącego posiedzenie może prowadzić jeden z Fundatorów.
4.     W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział Fundatorzy oraz członkowie Zarządu, bez prawa głosu.
5.     Rada Fundacji podejmuje uchwały lub decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 51 procent aktualnego składu chyba, że ustawa o fundacjach stanowi inaczej.
6.     Uchwały Rady mogą być podejmowane w drodze obiegowej za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych, po wcześniejszym zapoznaniu się z uchwałami.
7.     W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 25

Do Rady Fundacji należy:
1.    Uchwalenie statutu Fundacji i jego zmian;
2.    Powoływanie i odwoływanie Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego;
3.    Podjęcie uchwał o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora;
4.    Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
5.    Określanie planów i programów działań bieżących i długofalowych Fundacji;
6.    Żądanie od Zarządu przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, żądanie składania przez Zarząd pisemnych lub ustnych wyjaśnień, przyjmowanie określonych sprawozdań Zarządu;
7.    Sprawowanie funkcji reprezentacyjnych;
8.    Zatwierdzanie planów działania Fundacji oraz jej rocznych sprawozdań;
9.    Powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa;
10.    Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
11.    Podjęcie uchwały o przystąpieniu do spółki prawa handlowego lub innego podmiotu, na wniosek Zarządu.

§ 26

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z  chwilą:
a)    śmierci
b)    złożenia pisemnej rezygnacji i jej przyjęcia
c)    orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądowym pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
d)    na skutek uchwały Fundatorów

§27

1.    Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy dana osoba w znaczny sposób utrudnia pełnienie funkcji albo nastąpi w stosunku co do niej  utrata zaufania. 
2.    Odwołanie następuje na skutek zgodnej Uchwały Fundatorów po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

§ 28

W przypadku braku możliwości udziału Fundatora w pracy Fundacji, jego funkcję podejmuje Rada Fundacji, na drodze uchwały Rady Fundacji.

§29

1.    Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2.    Zarząd powoływany jest na okres 4 lat, licząc od dnia wyboru, z wyjątkiem pierwszej kadencji trwającej 1 rok.
3.    Prezesa Fundacji powołuje Rada Fundacji
4.    Zarząd może wybrać ze swego grona wiceprezesów.
5.    Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6.    Zakres obowiązków członków Zarządu określa Prezes Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
7.    Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów lub przewodniczącego Rady Fundacji.
8.    Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes
9.    W posiedzeniu Zarządu uczestniczyć mogą Fundatorzy oraz Przewodniczący Rady Fundacji, bez prawa głosu.
10.    Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w przypadku równej ilości głosów rozstrzygający głos należy do Prezesa Zarządu
11.    Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w drodze obiegowej za pomocą wszelkich dostępnych środków medialnych.

§ 30

1.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2.    Członkostwo ustaje z chwilą odwołania, wygaśnięcia kadencji lub śmierci członka Zarządu.
3.    Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
a)    Złożenia rezygnacji i jej przyjęcia
b)    Trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
c)    Nienależytego wypełniania funkcji członka;
d)    Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji stwierdzonego przez Fundatora lub Radę Fundacji.
4.    W przypadku odwołania, wygaśnięcia kadencji Rada Fundacji może podjąć uchwałę o pełnieniu funkcji Prezesa do czasu wyboru nowego Prezesa przez ustępującego Prezesa.

§ 31

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji:

a)    Kieruje działalnością bieżącą Fundacji zgodnie z obowiązującym Statutem i przepisami prawa, regulującymi funkcjonowanie Fundacji;
b)    Składa oświadczenia majątkowe w imieniu i na rzecz Fundacji;
c)    Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
d)    Opracowuje roczne plany działania oraz preliminarze wydatków;
e)    Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
f)    Przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy;
g)    Organizuje zbiórki publiczne;
h)    Zatwierdza znak graficzny oraz pieczęcie Fundacji;
i)    Ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji i osób współpracujących;
j)    Uchwala regulaminy pracy i wynagrodzeń;
k)    Tworzy i znosi filie Fundacji lub inne oddziały;
l)    Realizuje zalecenia innych organów Fundacji;
m)    Podejmuje wszelkie działania zmierzające do zwiększenia efektywności Fundacji 
i stosowne wnioski przekłada właściwym organom;
n)    Wnioskuje do Rady Fundacji o zmiany w Statucie Fundacji, przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych, o likwidację Fundacji;
o)    Wykonuje zadania administracyjno – organizacyjne na rzecz innych organów Fundacji;
p)    Nadaje tytuł „Darczyńcy Fundacji’’ , „Mecenasa Fundacji” , „Przyjaciela Fundacji”;
q)    Przygotowuje założenia harmonogramu dotyczące bieżącej działalności
r)    Powołuje Kapitułę do przyznania nagród i wyróżnień, w szczególności: „Medali Kropli Życia”, „Statuetek Kropli Życia”, „Mieczy Rycerzy Kropli Życia”
s)    Ustanawia Regulamin nagród, odznaczeń, w szczególności: „Medali Kropli Życia”, „Statuetek Kropli Życia”, „Mieczy Rycerzy Kropli Życia”
t)    Po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji  może ustanawiać stypendia dla lekarzy chorób krwi oraz naukowców zajmujących się chorobami krwi a także dla osób fizycznych i prawnych związanych z promocją krwiodawstwa, krwiolecznictwa i przeszczepu szpiku kostnego;

§ 32

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, lub dwóch członków zarządu łącznie.

§ 33

Zarząd jest zobowiązany przedkładać sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły wszystkim organom, przewidzianym przez przepisy prawa zobowiązany po uprzednim przedłożeniu i zatwierdzeniu go przez Radę Fundacji.

§ 34

Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć celu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych.
2.    Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy lub Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
3.    W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji ustanawia likwidatora, a w razie braku takiej decyzji likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych  w niniejszym Statucie.

§ 37

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu przez Sąd Rejonowy.

Mapa dojazdowa
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.